Verksamhetspolicy

Kvalitetspolicy


Varbergs Anläggningsservice tar ansvar för kvaliteten i vårt utförande och vill vara kända hos våra beställare som en underentreprenör som utför högkvalitativa arbeten med väldigt få kvalitetsfel. Visionen är att vi skall ha noll kvalitetsfel. För att kunna hålla denna höga kvalitet skall hela organisationen följa våra principer nedan.

 

 • Kundens nöjdhet är viktigast
  Att kunderna är nöjda är grunden till att vi får ytterligare beställningar. Därför ser vi varje projekt som en väg fram till en ny beställning och utför våra uppdrag med högsta möjliga kvalitet och arbetar efter de underlag vi tillhandahållits av beställare. Att hålla tider är av stor vikt.
 • Ständig förbättring tar oss framåt.
  Vi sammanställer avvikelser, tar fram lösningar och diskuterar dessa på möten med hela personalen för att förbättringar skall genomsyra hela organisationen. Vi uppmuntrar personalen att lägga fram förbättringsförslag.
 • Hög kompetens med systematisk uppföljning av utbildningsbehov.

        Vi tillser att personalen har rätt utbildning för de arbetsmoment de skall utföra och                vidareutbildar kompetensen efterhand som behov uppstår.

Miljöpolicy


Vi skall minska verksamhetens negativa miljöpåverkan så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

 • Vi hushåller med resurser

Vi strävar efter att hålla nere vår energiförbrukning genom att ha en så moderna fordonsflotta, undvika tomgångskörning och anpassa personalens projektplacering utifrån deras boende, i den mån det är praktiskt möjligt.

 • Vi förespråkar återbruk

Vi strävar efter att återanvända restprodukter från ett projekt i andra projekt. Där avfall uppstår återvinner vi detta på bästa möjliga vis.

 • Vi följer och uppdaterar oss om aktuell lagstiftning på miljöområdet

Genom ett abonnemang för nya lagar inom vårt verksamhetsområde följer vi nya och uppdaterade lagar gällande miljö.

 • Vi tar ansvar

Vi utvärderar miljökonsekverserna av vår verksamhet och försöker finna vägar att förbättra oss. Vi rapporterar eventuella uppkomna miljötillbud.

 • Vi samverkar

Ihop med intressenter arbetar vi förebyggande för att klara miljökrav i olika projekt.

Vi arbetar med våra projektörer inför projekt för att kunna bygga miljövänligt. Vi har också tät kontakt med våra UE angående maskiner och miljön.

Arbetsmiljöpolicy


Vi strävar efter att hålla en så hög nivå av god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som möjligt. Vi ställer höga krav på oss själva samt anpassar oss efter våra beställares regler kring arbetsmiljön.
Vi har två egna skyddsombud. Vi erbjuder och anlitar företagshälsovård för hälsokontroller. Alla anställda är delaktiga och samverkar för arbetsmiljön genom att lämna in tillbud och närvara på våra månadsmöten, där vi tar upp vikten av arbetsmiljön.

 

 • Vi följer lagkrav & andra externa krav

Utöver att följa gällande arbetsmiljölagar tillser vi att våra anställda följer de ytterligare krav som kan tillkomma från huvudentreprenör, slutkund eller annan extern part. Vi ser till att de som utför kritiska moment, som heta arbeten, trädfällning mm har erforderlig utbildning. Vi rapporterar skador & tillbud enligt gällande bestämmelser.

 • Vi arbetar för medarbetarnas hälsa

Det är viktigt med cirkulation av samtliga medarbetare inom företagets olika arbetsmoment för att undvika förslitningsskador, erbjuda ett omväxlande arbete och miljöombyte.

Vi tillser att inhyrd personal & underentreprenörer får samma bemötande som egen. Vi ser till att personlig skyddsutrustning finns till hands och att medarbetarna vet hur den skall användas.

Vi utför hälsoundersökningar av samtlig personal var 3e år.

Vi uppmuntrar också våra medarbetare att använda sig av friskvårdsbidraget.
Vi utför drogtest under provanställningstiden, samt slumpvis fortlöpande.

Vid trakasserier skall någon i ledande ställning kontaktas för framtagande av åtgärdsplan.

 • Information ger trivsel

Vi håller återkommande möten med alla medarbetare för att hålla dem informerade om allt som händer inom bolaget, projekt framöver, uppdateringar på befintliga projekt, personalfrågor, ev tillbud/olyckor, förbättringsförslag mm. Vi anser att information ger en känsla av delaktighet som gynnar den viktiga trivseln.

 • Vi arbetar för trygga projektplatser

Skyddsronder utförs tillsammans med beställare eller enskilt då beställare inte utför skyddsrond. Dessemellan uppmuntrar vi våra medarbetare att fortlöpande rapportera avvikelser i säkerheten på projektplatserna. Vi har första hjälpen-utrustning på kontor, projektplatser och i bilar.